fbpx

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ของผู้เยาว์

1.30 min. Read

การซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ใช่ว่าจะจำกัดสิทธิ์แค่เฉพาะวัยผู้ใหญ่หรือบรรลุนิติภาวะขึ้นไปแล้วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ผู้เยาว์ หรือผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี  บริบูรณ์ ก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะ กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อให้ลูกหลานตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้จบกระบวนการซื้อขายในครั้งเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาทำเรื่องหลายรอบเมื่อผู้เยาว์เติบโตขึ้น จนบรรลุนิติภาวะค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการซื้อให้ลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยให้จบกระบวนการซื้อขายในครั้งเดียว

อสังหา 101 จึงขอแจกแจงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อขายคอนโด สำหรับกรณีผู้เยาว์มีอะไรบ้าง ไปอ่านรายละเอียดกันเลยค่ะ

กรณีผู้ให้การปกครองมีสถานภาพสมรส

คือ บิดามารดาของบุตรหลาน จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายปกตินั่นเองค่ะ 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ยังไม่หมดอายุ)

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์

3.ใบสูติบัตรของผู้เยาว์

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา

6.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา

7.สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา

8.หนังสือมอบอำนาจซื้อของผู้เยาว์ (กรณีมอบอำนาจ)

9.หนังสือใช้อำนาจปกครองของบิดามารดา (กรณีมอบอำนาจ)

10.หนังสือยินยอมให้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีมอบอำนาจ)

11.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมจากบิดามารดา (กรณีมอบอำนาจ)

www.rawpixel.com

Google AdSense

กรณีผู้ให้การปกครองมีสถานภาพหย่าร้าง

คือ บิดามารดาของบุตรหลาน สิ้นสภาพการสมรส และปัจจุบันจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายค่ะ

กรณีบิดามารดาหย่าร้างกัน ให้ตรวจสอบที่ข้อความหลังใบสำคัญการหย่าว่าบุตรอยู่ในการปกครองของฝ่ายใด รวมทั้งสามารถใช้ใบบันทึกประจำวัน เนื้อความอ้างถึงการแยกกันอยู่ระหว่างบิดามารดา และบุตรอยู่ในการปกครองของฝ่ายใด แสดงร่วมด้วยที่สำนักงานที่ดิน

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้ 

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ยังไม่หมดอายุ)

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์

3.ใบสูติบัตรของผู้เยาว์

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจปกครอง

6.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจปกครอง

7.สำเนาใบสำคัญการหย่าของบิดามารดา

8.หนังสือมอบอำนาจซื้อของผู้เยาว์ (กรณีมอบอำนาจ)

9.หนังสือใช้อำนาจปกครองของบิดาหรือมารดา (กรณีมอบอำนาจ) ที่มีอำนาจปกครอง

10.หนังสือยินยอมให้ใช้อำนาจปกครอง (กรณีมอบอำนาจ)

11.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมจากบิดาหรือมารดา (กรณีมอบอำนาจ) ที่มีอำนาจปกครอง

www.rawpixel.com

ข้อควรระวัง คือ สำเนาเอกสารต้องเห็นใบหน้า ตัวอักษร ตัวเลข ต้องชัดเจน รวมทั้งการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเหมือนกันทุกเอกสารเท่านั้นค่ะ

เราควรจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเหล่านี้ให้พร้อม และนำส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการก่อนล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปใช้จัดทำเอกสารราชการอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจซื้อกรณีมอบหมายบุคคลอื่นไปดำเนินการ หนังสือยินยอม หนังสือใช้อำนาจปกครอง ฯลฯ

อสังหา 101 คิดว่าการซื้ออสังหาฯ ไม่ว่าใครก็ซื้อได้ถ้าเราเข้าใจและวางแผนล่วงหน้าอยู่เสมอค่ะ
Copy link