fbpx

Services

Property 101 Thailand

บริการของ Property 101 Thailand ประกอบไปด้วย การให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่หน่วยงาน องค์กร ในส่วนของการบริหารงานการตลาด การบริหารงานขาย และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (ทั้งในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ และการบริการหลังการขาย)

 

อีกทั้งยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนแก่ลูกค้ารายบุคคล ในส่วนของการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ลูกค้าองค์กร

การบริหาร
การตลาด

การบริหาร
งานขาย

การบริหาร
งานลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าบุคคล

9 ขั้นตอนควรรู้ก่อนซื้ออสังหา

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งรายละเอียด

    Copy link