fbpx

Services

Property 101 Thailand

บริการของ Property 101 Thailand ประกอบไปด้วย การให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่หน่วยงาน องค์กร ในส่วนของการบริหารงานการตลาด การบริหารงานขาย และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (ทั้งในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ และการบริการหลังการขาย)

 

และการฝึกอบรมเอเจนท์ในส่วนของการขายและการปล่อยเช่าครบจบทุกกระบวนการ อีกทั้งยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนแก่ลูกค้ารายบุคคล ในส่วนของการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมทั้งเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน

ลูกค้าบุคคล

9 EASY STEPS TO BUY CONDOMINIUM

WORKSHOP! 9 EASY STEPS 9 ขั้นตอนควรรู้ ซื้อคอนโดอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุขและเงินงอกเงย

8,000 บาท /Course
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
CONSULTATION SESSION BUY-SELL-RENT

CONSULTATION SESSION! BUY-SELL-RENT บริการให้คำปรึกษา แก้ทุกปัญหา ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด

8,000 บาท /Course
 • CONSULTATION SESSION! BUY-SELL-RENT บริการให้คำปรึกษา แก้ทุกปัญหา ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด
ADVANCED AGENT (1)

TRAINING! ADVANCED AGENT 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อและปล่อยเช่าคอนโดแบบมืออาชีพ

24,000 บาท /Course
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
LEASING AGENT

TRAINING! LEASING AGENT 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานปล่อยเช่าคอนโดแบบมืออาชีพ

8,000 บาท /Course
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
RESALES AGENT

TRAINING! RESALES AGENT 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ

8,000 บาท /Course
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ

ลูกค้าองค์กร

CORPORATE WORKSHOP SERIES

WORKSHOP! CORPORATE SERIES คอร์สอบรม การบริหารงานการตลาด การขาย และลูกค้าสัมพันธ์

Ask for price
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
BRAND MANAGEMENT

WORKSHOP! BRAND MANAGEMENT คอร์สอบรม การบริหารแบรนด์

Ask for price
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
MARKETING MANAGEMENT

WORKSHOP! MARKETING MANAGEMENT คอร์สอบรม การบริหารงานการตลาด

Ask for price
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
SALES MANAGEMENT

WORKSHOP! SALES MANAGEMENT คอร์สอบรม การบริหารงานขาย

Ask for price
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ
CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT

WORKSHOP! CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT คอร์สอบรม การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

Ask for price
 • RESALES AGENT TRAINING! 9 ขั้นตอนวิธีบริหารงานขายต่อคอนโดแบบมืออาชีพ

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งรายละเอียด

  Copy link