fbpx

ต่างชาติย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านคอนโด ทำอย่างไร?

2.00 min. Read

ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยยืนหนึ่งเสมอต้นเสมอปลายไม่มีตก ด้วยกฎหมายที่รองรับการลงทุนของชาวต่างชาติให้สามารถเป็นเจ้าของอาคารชุดคอนโดมิเนียมได้มากถึง 49% ของพื้นที่ขายทั้งหมด และการซื้อขายที่ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไป เรียกว่าซื้อง่ายขายคล่อง อยู่เองก็ดี ลงทุนก็ได้ จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันนี้จะเห็นผู้พักอาศัยชาวต่างชาติอยู่กันแน่นหนาตาเลยทีเดียว

แต่กระนั้นก็ตาม ทราบหรือไม่ว่า ชาวต่างชาติเองก็มีสิทธิ์ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้เหมือนๆ คนไทย หลังจากถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด สลักชื่อหลังโฉนดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน นั่นก็เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม การซื้อขาย ความคล่องตัวในการทำงานใดๆ การลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ภาษี หรือธุรกิจอื่นใด ภายในประเทศไทยในระยะยาวต่อไปได้นั่นเอง

เกร็ดความรู้ทั่วไป

หากพูดในมุมของเล่มทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่เรารู้จัก เห็นกันคุ้นตา ใช้งานประจำและเกี่ยวข้องโดยตรงหลังจากที่เราซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมหลังใหม่แล้วนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 เล่มหลักๆ ดังนี้

  1. ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) ลักษณะเล่มสีน้ำเงิน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย (ชาวไทย) หรือบุคคลต่างด้าวผู้มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  2. ทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) ลักษณะเล่มสีหลือง สำหรับบุคคลต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมิชอบด้วยกฎหมายตาม ตามกฎหมายคนเข้าเมือง

คำถาม? แล้วเราจะหาทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองได้จากที่ไหน?

เราจะได้รับทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองนี้จากสำนักงานเขต เมื่อไปทำเรื่องติดต่อขอนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยอ้างอิงเล่มทะเบียนบ้านสีน้ำเงิน ที่ได้รับจากโครงการนั่นเอง โดยข้อมูลภายในต่างๆ เช่น หมายเลขประจำบ้านจะถูกต้องตรงกันเหมือนเดิม ซึ่งถือว่าเป็นเล่มคู่ฉบับกัน

บริการครบวงจรซื้อ-ขาย-โอนกรรมสิทธิ์ต่างชาติ ติดต่อ Property 101 Thailand

Google AdSense

เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซื้อต่างชาติ ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ต้องนำไปประทับตรารับรองจากสถานฑูตประเทศตามสัญชาติของผู้ซื้ออย่างถูกต้อง

2. หน้าเอกสารวีซ่า (VISA) อนุญาตพำนักในไทย มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3.ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) (ถ้ามี)

4. เอกสารแปลหนังสือเดินทางของผู้ซื้อต่างชาติที่ได้รับการรับรองแล้ว ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ คือการแปลหน้าเอกสารของข้อ 1. โดยนิติกรที่ได้รับใบอนุญาตรับรองการแปลพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารเท่านั้น

5.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

6.เล่มทะเบียนบ้านสีน้ำเงิน (ท.ร. 14) ของห้องชุดที่ผู้ซื้อต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ ฉบับจริง

7. สัญญาซื้อขาย ฉบับจริง

8. โฉนด ฉบับจริง

9. พยานคนไทยพร้อมบัตรประชาชน จำนวน 2 ท่าน เพื่อรับรองรู้จักตัวตนของผู้ซื้อต่างชาติ และสื่อสารล่ามแปลภาษาได้

ขั้นตอน

นำสำเนาของเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานเขตที่โครงการตั้งอยู่ล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารพิมพ์สอบปากคำไว้ล่วงหน้าตามขั้นตอนและลำดับคิว

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดนำไปอีกครั้ง และพยานบุคคลปรากฎตัวในวันสัมภาษณ์หรือสอบปากคำด้วยเช่นกัน ในขั้นตอนนี้หากประสงค์รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือที่เรียกกันว่า “บัตรประชาชนสีชมพู” นั่น ก็แจ้งยื่นเรื่องได้ต่อ โดยพยานบุคคลดังกล่าวจะต้องรับรองการทำเอกสารนี้ด้วยเช่นกัน

จบสิ้นขั้นตอนนี้ ผู้ซื้อต่างชาติก็จะได้รับทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองและบัตรประชาชนสีชมพูไว้ในครอบครองนั่นเอง

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ใช่เรื่องยากและค่อนข้างผ่อนผันต้อนรับการลงทุนของชาวต่างชาติอย่างเป็นมิตรเสมอมา

สนใจบริการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ต่างชาติ ติดต่อ Property 101 Thailand ติดต่อ 093-515 8897

Content Creator: Saijai PrachyakoonCopy link