fbpx

เอกสารประกอบโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ของผู้ซื้อบริษัท

2.30 min. Read

การซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย นอกจากเราสามารถซื้อในนามบุคคลได้แล้ว เรายังสามารถซื้อขายในนามนิติบุคคลหรือบริษัทได้ด้วยค่ะ 

กรณีเช่นนี้มักมีวัตถุประสงค์การซื้อ เพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท รองรับแขกของบริษัท เป็นที่พักของผู้บริหาร หรืออื่นๆ 

ขั้นตอนการซื้อในนามบริษัท จะถูกเรียกเก็บเอกสารเยอะกว่าในนามบุคคลธรรมดาหลายอย่าง อสังหา 101 จึงขอแจกแจงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อขายคอนโด สำหรับผู้ซื้อในนามบริษัทมีอะไรบ้าง ไปอ่านรายละเอียดกันเลยค่ะ

www.behance.net

Google AdSense

ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลไทย

หรือ ซื้อในนามบริษัทจำกัด และบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน

2.สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ กรณีบริษัทต่างชาติจดทะเบียนในประเทศไทย

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.ข้อบังคับบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน

6.หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

7.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัด อายุไม่เกิน 1 เดือน

8.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยในบริษัทจำกัด อายุไม่เกิน 1 เดือน

9.ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

10.รายงานการประชุมบริษัท 

    ในข้อนี้ ควรระวังกันนิดนึงนะคะ…หากทุนจดทะเบียนบริษัทต่ำกว่าราคาซื้อขายห้องชุด เราต้องระบุที่มาของเงินส่วนต่างในรายงานการประชุมด้วยว่า เงินส่วนต่างที่ใช้ซื้อคอนโดมีที่มาจากแหล่งใด เช่น กู้ยืมผู้บริหาร กู้ยืมธนาคาร ฯลฯ และ ต้องระบุชื่อโครงการ เลขที่ห้อง และราคาซื้อขายห้องชุดค่ะ

11.สัญญากู้ยืมเงินที่เท่าหรือมากกว่าราคาซื้อขายห้องชุด 

     ในข้อนี้ เป็นเหตุการณ์เชื่อมต่อจากข้อก่อนที่แล้ว ซึ่งระบุเรื่องที่มาของเงินส่วนต่าง ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนบริษัทต่ำกว่าราคาซื้อขายห้องชุด ก็ต้องมีเอกสารสัญญากู้ยืมประกอบรายงานประชุมเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ

หากบริษัทใดไม่ได้ซื้อห้องชุดที่ราคาสูงกว่าทุนจดทะเบียนบริษัท ก็ไม่จำเป็นต้องทำสัญญากู้ยืมแต่อย่างใดนะคะ

หากทุนจดทะเบียนบริษัทต่ำกว่าราคาซื้อขายห้องชุด ต้องระบุที่มาของเงินส่วนต่าง

ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

หรือ ซื้อในนามบริษัทต่างชาติ จดทะเบียนในต่างประเทศ ไมจำกัดว่าเป็นประเทศใด 

กรณีพบเห็นแต่ไม่บ่อยมากนัก เพราะยังติดกฎการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้น มีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินค่าห้องชุดโดยวิธีโอนเงินจากบัญชีต่างประเทศ ผู้ซื้อต้องโอนเงินโดยระบุชื่อผู้โอนเงินมาในนามของชื่อบริษัท แม้จะมีสาขาหรือผู้บริหารคนไทย อย่างไรก็เป็นหนึ่งในอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ต่างชาติ ( Foreigner Quota 49%) ไม่สามารถชำระเงินไทยบาทได้ค่ะ 

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

2.สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (Passport)

3.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

5.ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

6.รายงานการประชุมบริษัท (ระบุชื่อโครงการ เลขที่ห้อง ราคาซื้อขาย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร ควรต้องเเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องในขณะทื่พำนักในประเทศไทยด้วย เช่น หนังสือมอบอำนาจ  เป็นต้น หรือหากไม่สะดวกอย่างไรก็สามารถโนตารี (Notary) เอกสารได้เช่นกันค่ะ

www.behance.net

ข้อควรระวัง คือ สำเนาเอกสารต้องเห็นใบหน้า ตัวอักษร ตัวเลข อย่างชัดเจน การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท ต้องเหมือนกันทุกเอกสารเท่านั้น และเอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษไทย และรับรองการแปลโดยศูนย์การแปลที่มีใบอนุญาตเท่านั้นค่ะ

ควรแนะนำผู้ซื้อในนามบริษัทจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเหล่านี้ให้พร้อม และนำส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการก่อนล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปใช้จัดทำเอกสารราชการอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจซื้อกรณีมอบหมายบุคคลอื่นไปดำเนินการ รายงานการประชุม ฯลฯ

ขั้นตอนการซื้อในนามบริษัทจะค่อนข้างละเอียด หากไม่แน่ใจเราสามารถส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบก่อนวันโอนได้ยิ่งดีเลยค่ะ
Copy link