fbpx

Tag:
Sales

อ่านเพิ่มเติม

นายหน้าอสังหา หรือเอเจ้นท์มีมากมายในวงการ แต่จะทำอย่างไรให้เราก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ รู้ลึก รู้จริง และเป็นที่หนึ่งเรื่องคอนโดมิเนียมที่ลูกค้าไว้ใจแค่คุณเอเจนท์ที่ดีไม่ใช่เซลล์ขายของ แต่คือ “ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาส่วนตัว” ให้แก่ลูกค้าในด้านที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ลูกค้าได้จริง ร่วมเปิดเส้นทางเรียนรู้สู่สายอาชีพนี้ โดย Property 101 Thailand เอเจนท์ที่ดีไม่ใช่เซลล์ขายของ แต่คือ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาส่วนตัว วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเอเจ้นท์ครบทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขาย การบริการลูกค้า การจัดทำเอกสารสัญญา...

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานการตลาด การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ และจากแนวคิดของ Property 101 Thailand ที่ว่าด้วยเรื่องการให้ความสำคัญกับ “คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้บริการวิธีการจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรได้โดยสำเร็จ เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ...