fbpx

Tag:
Sales

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานการตลาด การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ  เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ กลยุทธ์การทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำพาพันธกิจขององค์กร (Mission) ผ่านไปยังการลงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติงาน (Implementation) ในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลักดันให้ทุกคนทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Goal) www.rawpixel.com จากประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และการทำงานในแวดวงต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารแบรนด์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร เพราะการได้มาซึ่งลูกค้า ยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ คอร์สนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกถึงวิธีการสร้างแบรนด์อย่างไรให้ดึงดูดใจลูกค้าและปิดการขายได้ในที่สุด ไปจนถึงวิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆ จนกระทั่งถึงกลายเป็นสาวกของแบรนด์เราตลอดไป เนื้อหาหลัก Brand Objective เป้าหมายของแบรนด์ว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร และเพื่อใคร 1.1 Image Objective...

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานการตลาดที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไรเพราะการได้มาซึ่งลูกค้า ยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ  เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ คอร์สนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกถึงวิธีการหาลูกค้า ไปจนถึงวิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆ จนกระทั่งถึงกลายเป็นสาวกของแบรนด์เราไปในที่สุดเนื้อหาหลัก Marketing Management (ที่ปรึกษาด้านการตลาด) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1.1...

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานขาย ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ  เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ เนื้อหาหลัก Sales Management (ที่ปรึกษาด้านการขาย) 1.1 Sales Structure:  กลยุทธ์การจัดการทีมขาย เพื่อให้เกิดการดูแล ควบคุม และติดตามงาน มั่นใจได้ว่าทีมขายมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์...

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไรเพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ  เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ คอร์สนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกถึงวิธีการดูแลลูกค้า ไปจนถึงวิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆ จนกระทั่งถึงกลายเป็นสาวกของแบรนด์เราไปในที่สุดเนื้อหาหลักCustomer Services Management (ที่ปรึกษาด้านงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) 1.1 Customer Service Structure: กลยุทธ์การจัดทีมลูกค้าสัมพันธ์ สิ่งสำคัญที่สุด...