fbpx

Tag:
Marketing

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารงานการตลาด การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ และจากแนวคิดของ Property 101 Thailand ที่ว่าด้วยเรื่องการให้ความสำคัญกับ “คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้บริการวิธีการจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรได้โดยสำเร็จ เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ...