fbpx
 

WORKSHOP! CORPORATE SERIES คอร์สอบรม การบริหารงานการตลาด การขาย และลูกค้าสัมพันธ์

2.00 min. Read

การบริหารงานการตลาด การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร

เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ  เราจึงอยากมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ (Training) ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ (Management) และร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน (Re-skill) เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

เพราะยอดขาย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือหัวใจของการทำธุรกิจ

กลยุทธ์การทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำพาพันธกิจขององค์กร (Mission) ผ่านไปยังการลงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติงาน (Implementation) ในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลักดันให้ทุกคนทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Goal)

www.rawpixel.com

จากประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และการทำงานในแวดวงต่างๆ ที่ผ่านมา เราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานทั้ง 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. Marketing Management (การบริหารการตลาด)
2. Sales Management (การบริหารการขาย)
3. Customer Services Management (การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์)

1. Marketing Management (ที่ปรึกษาด้านการตลาด)

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1.1 Corporate Marketing (Marketing Communication)

Corporate Marketing ทำงานในเชิงกลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลภาพลักษณ์องค์กร และให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ (ของทั้งองค์กรและสินค้า) ที่แตกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

1.1.1 Brand Strategy: การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ นอกจากการสื่อสารออกไปหาลูกค้าภายนอกแล้ว Corporate Marketing ยังต้องไม่ลืมที่จะนำ Brand มาแปลเปลี่ยนเป็น Corporate Culture เผื่อนำมาถ่ายทอดเผยแพร่ให้สมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม รับรู้ เข้าใจ และถ่ายทอดต่อไปได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีหน้าที่ที่ต้องดูแล Touch Point ต่างๆ ขององค์กร ให้เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยและต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเดียวกัน

1.1.2 Communication Strategy: เชิงกลยุทธ์การสื่อสาร รู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ความนิยมชมชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี 

ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ ที่แตกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

1.2 Project Marketing (Product Marketing)

Project Marketing ทำงานในเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการขาย

1.2.1 Project Strategy: เชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ทำงานร่วมกับทีมออกแบบ (Product Development) Project Marketing ต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งพฤติกรรม วิถีชีวิต สถานะทางสังคม สถานะทางการเงิน และพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดตัวสินค้า ราคา และรูปแบบการชำระเงิน ให้ถูกต้องสอดคล้องกับลูกค้าได้มากที่สุด และสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอยู่เสมอ

1.2.2 Sales Strategy: เชิงกลยุทธ์การขาย ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อทำสื่อการขายทุกประเภท ให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย สามารถนำมาช่วยส่งเสริมให้การขายนั้นง่าย ราบรื่นและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วสูงสุด

2. Sales Management (ที่ปรึกษาด้านการขาย)

2.1 Sales Structure:

กลยุทธ์การจัดทีมขาย เพื่อให้เกิดการดูแล ควบคุม และติดตามงาน มั่นใจได้ว่าทีมขายมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ บริษัท และคู่แข่งเป็นอย่างดี ทั้งยังมีความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และมีทักษะในการบริการลูกค้าเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

วิเคราะห์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

2.2 Compensation & Motivation:

กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนและแรงจูงใจ สามารถบริหารผลตอบแทนทีมขายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้เหมาะสมและดึงดูดใจ ให้ทีมขายเกิดความภักดีกับบริษัทและมุ่งมั่นทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. Customer Services Management (ที่ปรึกษาด้านงานบริการลูกค้าสัมพันธ์)

3.1 Customer Service Structure:

กลยุทธ์การจัดทีมลูกค้าสัมพันธ์ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การคัดสรรบุคลากรที่มีทักษะและมีใจรักในงานบริการ มีความยินดี เต็มใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้า แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

3.2 Compensation & Motivation:

กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนและแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นทีมที่มีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเดิมพัน อีกทั้งยังเป็นทีมที่รับแรงกดดันจากลูกค้ากรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย การบริหารผลตอบแทนหรือการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีให้อยู่กับองค์กร อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการปรับแผนและกระบวนการด้านต่างๆ ในการทำงาน ตอบรับกับปัญหา เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำงานได้ง่ายขึ้นและบริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การได้มาซึ่งลูกค้า 1 ราย เราจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนสูงมาก ดังนั้นการรักษาลูกค้าไว้ให้ดี ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จนเกิดการซื้อซ้ำบอกต่อเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการบริหารงานให้ทั้ง 3 ส่วนนี้ทำงานเข้ากันได้ดี มีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางการขายแล้ว ยังทำให้บริษัทลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่อีกด้วย

และในสภาวะเช่นนี้ ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอด ทีมงานคุณพร้อมหรือยัง ที่จะเป็นทีมงานที่เก่งกว่าเดิม มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิม

มาร่วมพัฒนาศักยภาพพนักงานและองค์กรไปกับเรา…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email : contact@property101thailand.com
Tel : คุณกิฟท์ พิรุณินทร์ วรรณวงศ์ 093-515-8897

Content Creator: Pirunin WannawongCopy link