fbpx

Tag:
โฉนดที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

ทรัพย์สินมีมูลค่าที่ชีวิตนึงๆ ของเราทุกคนพึงจะมี คือ อสังหาริมทรัพย์ หรือ บ้านและที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงนัก เอาแค่พอเหมาะกับรูปแบบชีวิตของเรา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ก็เพียงพอแล้ว เอกสารซึ่งบ่งบอกถึงสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ การครอบครองและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ คือ โฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ของสถานที่นั้นๆ โดยมีชื่อเจ้าของสลักอยู่ด้านหลังโฉนดฉบับนั้น  โฉนดที่ดินบ่งบอกถึงสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ การครอบครอง และการใช้ประโยชน์ อีกทั้ง หนึ่งในสิทธิและหน้าที่ที่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องปฏิบัติตาม คือ...