fbpx

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด ของผู้ซื้อต่างชาติ

6.30 min. Read

คอนโดมิเนียมในประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ชาวต่างชาติ ทั้งด้านการลงทุนและซื้ออยู่เอง เรียกว่าเป็นสวรรค์ของวัยเกษียณอายุเลยก็ว่าได้นะคะ และยังไม่รวมคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกเพียบ ยิ่งประเทศไทยเปิดกว้างให้ถือสัดส่วนได้มากถึง 49% จึงไม่แปลกที่ตามหัวเมืองใหญ่อย่างพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือกรุงเทพเองก็ตาม จะมีผู้ซื้อต่างชาติเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของคอนโดกันครึ่งตึก เต็มสัดส่วนที่อนุญาตเลยทีเดียว

แม้ขั้นตอนเอกสารของชาวต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทยมากนัก แต่หากจัดเตรียมล่วงหน้าได้ครบทั้งหมด ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

การซื้อคอนโดมิเนียม สำหรับคนต่างชาติมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าพลเมืองคนไทยทั้งเรื่องการจ่ายเงินและเอกสารค่ะ แต่สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ซื้อต่างชาติโดยพื้นฐานก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คล้ายกับผู้ซื้อคนไทย 

อสังหา 101 จึงขอแจกแจงเอกสารท่ีต้องใช้จัดเตรียมตามสถานะต่างๆ ของผู้ซื้อต่างชาติ ได้ดังนี้

foreign document ownership transfer condo
www.unsplash.com

Google AdSense

สถานภาพโสด

คือ ผู้ที่ยังไม่เคยสมรสแบบจดทะเบียน 

กรณีชาวต่างชาติแจ้งโสดนิยมมากที่สุดในการซื้อขายคอนโดทั่วๆ ไปเหมือนคนไทยเช่นกันค่ะ ด้วยเหตุผลที่ไม่ยุ่งยากทางเอกสารเหมือนกันและง่ายต่อการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA)

3.ใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)

5.ทะเบียนบ้าน (ทร.13) (ถ้ามี)

สถานภาพสมรส ระหว่างคนต่างชาติสมรสคนต่างชาติ (กรรมสิทธิ์ร่วม 2 ท่าน)

คือ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่จำเป็นต้องสัญชาติเดียวกัน ในครอบครัวเดียวกัน และจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนที่ต่างประเทศหรือที่ประเทศไทยก็ได้

ในกรณีนี้ผู้ซื้อต่างชาติทั้ง 2 ฝ่ายตกลงซื้อร่วมกัน มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดแห่งนี้ทั้งคู่ร่วมกัน และถือว่าเป็นสินสมรสค่ะ และไม่จำเป็นต้องไปปรากฎตัวยืนยันตนเองที่สำนักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ ทั้ง 2 คนสามารถลงนามหนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอมคู่สมรสให้เจ้าหน้าที่โครงการ ไปดำเนินการโอนฯ แทนได้เหมือนกรณีทั่วไป ซึ่งสะดวกสำหรับชาวต่างชาติมากๆ ค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของทั้ง 2 ท่าน

2.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA) ของทั้ง 2 ท่าน

3.สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าจดทะเบียนที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศไทย ต้องแปลและรับรองเอกสารเป็นภาษาไทยโดยศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง

4.หนังสือยินยอมคู่สมรส กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนสมรสรองรับในประเทศนั้นๆ 

ความสำคัญ คือ การซื้อคอนโดของชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้น มีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินค่าห้องชุดโดยวิธีโอนเงินจากบัญชีต่างประเทศ ผู้ซื้อต้องโอนเงินโดยระบุชื่อผู้โอนเงินมาในนามของทั้ง 2 คน เพราะการซื้อขายคอนโดมิเนียมนี้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม

การซื้อคอนโดของชาวต่างชาติ มีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินค่าห้องชุด โดยวิธีโอนเงินจากบัญชีต่างประเทศ

สถานภาพสมรส ระหว่างคนต่างชาติสมรสคนไทย (กรรมสิทธิ์ร่วม 2 ท่าน) 

คือ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติ ฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย ในครอบครัวเดียวกัน และจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนที่ต่างประเทศหรือที่ประเทศไทยก็ได้

ในกรณีนี้ผู้ซื้อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงซื้อร่วมกัน มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดแห่งนี้ทั้งคู่ร่วมกัน และถือว่าเป็นสินสมรสค่ะ และไม่จำเป็นต้องไปปรากฎตัวยืนยันตนเองที่สำนักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ ทั้ง 2 คนสามารถลงนามหนังสือมอบอำนาจ ให้เจ้าหน้าที่โครงการ ไปดำเนินการโอนฯ แทนได้เหมือนกรณีทั่วไปเช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA) 

3.สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ของคู่สมรสคนไทย

4.สำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรสคนไทย

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

6.สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าจดทะเบียนที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศไทย ต้องแปลและรับรองเอกสารเป็นภาษาไทยโดยศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง

ความสำคัญ คือ การซื้อคอนโดของชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้น มีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินค่าห้องชุดโดยวิธีโอนเงินจากบัญชีต่างประเทศ ผู้ซื้อต้องโอนเงินโดยระบุชื่อผู้โอนเงินมาในนามของทั้ง 2 คน เพราะการซื้อขายคอนโดมิเนียมนี้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม เป็นหนึ่งในอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ต่างชาติ ( Foreigner Quota 49%) ไม่สามารถชำระเงินไทยบาทได้แม้ว่าคู่สมรสจะเป็นคนไทยก็ตามค่ะ 

สถานภาพสมรส ระหว่างคนต่างชาติสมรสคนไทย (กรรมสิทธิ์ต่างชาติ) 

คือ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติ ฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย ในครอบครัวเดียวกัน และจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ซื้อต่างชาติต้องการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือคอนโดนี้เพียงฝ่ายเดียว

กรณีนี้พบเห็นสำหรับคู่สมรสที่ตกลงซื้อคอนโด โดยฝ่ายหนึ่งยินยอมให้กรรมสิทธิ์คอนโดเป็นทรัพย์สินของอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียว ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้ถือกรรมสิทธิ์ค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA)

3.สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ของคู่สมรสคนไทย

4.สำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรสคนไทย

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

6.สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าจดทะเบียนที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศไทย ต้องแปลและรับรองเอกสารเป็นภาษาไทยโดยศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง

7.หนังสือรับรองทรัพย์สินส่วนตัว ลงนามทั้ง 2 ท่าน 

กรณีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ต่างชาติ (Foreigner Quota 49%) ผู้จะซื้อต้องโอนเงินเทียบเท่าราคาห้องชุดมาจากต่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถชำระเงินไทยบาทได้

www.behance.net

สถานภาพสมรส ระหว่างคนต่างชาติสมรสคนไทย (กรรมสิทธิ์คนไทย) 

คือ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติ ฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย ในครอบครัวเดียวกัน และจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้คนไทยต้องการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือคอนโดนี้เพียงฝ่ายเดียว

กรณีนี้พบเห็นสำหรับคู่สมรสที่ตกลงซื้อคอนโด โดยฝ่ายหนึ่งยินยอมให้กรรมสิทธิ์คอนโดเป็นทรัพย์สินของอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียว ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้ถือกรรมสิทธิ์ค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

5.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA)

6.สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าจดทะเบียนที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศไทย ต้องแปลและรับรองเอกสารเป็นภาษาไทยโดยศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง

7.หนังสือรับรองทรัพย์สินส่วนตัว ลงนามทั้ง 2 ท่าน โดยคู่สมรสต่างชาติต้องไปลงนามเอกสารฉบับนี้ที่สำนักงานที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น

เพราะการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติในไทยนั้นมีเงื่อนไขเรื่องการชำระเงินโอนจากต่างประเทศ หากผู้จะซื้อคนไทยนั้นไม่ประสงค์โอนเงินจากต่างประเทศ จะชำระเป็นเงินบาท ต้องยืนยันทางเอกสารว่าทรัพย์สินนี้เป็นสินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสแต่อย่างใด

สถานภาพไม่ใช่คู่สมรส (กรรมสิทธิ์ร่วม 2 ท่านหรือมากกว่า)

คือ ผู้ซื้อต่างชาติที่ซื้อห้องชุดหรือคอนโด ถือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 2 คนหรือมากกว่านั้น ซึ่งสถานะผู้ซื้อไม่ใช่คู่สมรสกัน แต่ละคนอาจมีสถานภาพโสด สมรส หรือสถานภาพอื่นๆ แตกต่างกันไปได้

กรณีซื้อกรรมสิทธิ์ร่วมกันเช่นนี้ สำหรับชาวต่างชาตินั้นไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างกับคนไทยที่ต้องเกี่ยวข้องกันจึงจะซื้อคอนโดได้ค่ะ

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโด มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของแต่ละท่าน

2.สำเนาตราพำนักในประเทศไทย หรือวีซ่า (VISA) ของแต่ละท่าน

3.ใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)

5.ทะเบียนบ้าน (ทร.13) (ถ้ามี)

6.สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าจดทะเบียนที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศไทย ต้องแปลและรับรองเอกสารเป็นภาษาไทยโดยศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง ของท่านที่มีสถานะสมรส

7.หนังสือยินยอมคู่สมรส ของท่านที่มีสถานะสมรส

8.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ยังไม่หมดอายุ) ของคู่สมรส สำหรับท่านที่มีสถานะสมรส

9.สำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส สำหรับท่านที่มีสถานะสมรส

10.สำเนาทะเบียนหย่า ของท่านที่มีสถานะหย่า

11.สำเนาใบมรณะบัตร ของท่านที่มีสถานะหม้าย

ข้อควรระวัง คือ สำเนาเอกสารต้องเห็นใบหน้า ตัวอักษร ตัวเลข ต้องชัดเจน รวมทั้งการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเหมือนกันทุกเอกสารเท่านั้นค่ะ

ควรแนะนำผู้ซื้อต่างชาติให้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเหล่านี้ให้พร้อม และนำส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการก่อนล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปใช้จัดทำเอกสารราชการอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจซื้อกรณีมอบหมายบุคคลอื่นไปดำเนินการ หนังสือยินยอมคู่สมรส หนังสือรับรองสินส่วนตัว ฯลฯ

แม้ขั้นตอนเอกสารของชาวต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทยมากนัก แต่หากจัดเตรียมล่วงหน้าได้ครบทั้งหมด ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะอย่างไรแล้วมาตรการของไทยก็รองรับนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติ จนขึ้นชื่อว่าเป็นแนวหน้าของเอเชียเลยค่ะ
Copy link